July

Melinda Janki

CEL Steering Committee Vice Chair visits ELC

Melinda Janki, Vice Chair of the CEL Steering Committee and Co-Chair of the Protected Areas Specialist Group, visited the Environmental Law Centre (ELC) this week. …  

05 Jul 2007 | News story

IDEA logo

El Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) abre su filial en Montevideo, Uruguay

El Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) organización constituida en Paraguay en 1996 y miembro de UICN desde el año 2000, anunció la apertura de su primera filial fuera del País. …  

05 Jul 2007 | News story

Tổng GĐ IUCN, bà Julia Marton-Lefèvre, phát biểu tại buổi công bố tài liệu chiến lược khung của IUCN Việt Nam tại Hà Nội

Tìm sự cân bằng trong một thế giới đang thay đổi: Khung Chiến lược của IUCN Việt Nam

Khung Chiến lược của IUCN Việt Nam giai đoạn 2007-2010 ưu tiên những vấn đề điều hành, quy hoạch môi trường, dịch vụ môi trường và thay đổi khí hậu. …  

01 Jul 2007 | News story

UCN Director General, Mrs. Julia Marton-Lefèvre, made a speech at the strategic framework launching ceremony in Ha Noi

Finding balance in a changing world: IUCN Viet Nam’s Strategic Framework

IUCN Viet Nam’s Strategic Framework 2007-2010 prioritizes the issues of governance, environmental planning, environmental services, and climate change. …  

01 Jul 2007 | News story

More