IUCN Việt Nam đã cùng phối hợp làm việc với các tổ chức sau nhằm đưa khu vực tư nhân vào hoạt động bảo tồn tài nguyên thiên nhiên:

  • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  • Holcim Viet Nam Ltd.