• Đưa sự tham gia của khu vực tư nhân vào Khung Chiến lược IUCN 2007-2010
  • Đồng tài trợ cho Giải thưởng Quốc gia về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp ngành Dệt May và Trao Giải thưởng Môi trường cho công ty có hoạt động thân thiện nhất với môi trường năm 2007.
  • Hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam vì Phát triển Bền vững và xây dựng Quỹ Ủy thác Doanh nghiệp vì Phát triển bền vững để kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đầu tư cho bảo tồn.
  • Hợp tác với Holcim Việt Nam trên cơ sở dài hạn để hình thành những mô hình doanh nghiệp – bảo tồn
  • Hướng tới một dự án với công ty Trà Dilma Sri Lanka.