• Đóng góp vào Chương trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp và Đối tác (FSSP & P)
  • Hỗ trợ việc thực thi Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng (2006 - 2009)
  • Tăng cường tiếng nói để có lựa chọn tốt hơn (2005-2009)
  • Dự án Hỗ trợ Chuyên ngành Lâm sản ngoài gỗ (1998-2007)
  • Nghiên cứu Phân tích Chính sách các Khu bảo tồn (2005)
  • Tập huấn về đánh giá và định giá rừng (2005)
  • Hỗ trợ việc xây dựng Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng (2004 - 2005)
  • Hỗ trợ việc thành lập Quỹ Bảo vệ Rừng
  • Dự án “Xây dựng các Khu bảo tồn tài nguyên sử dụng Sinh thái Cảnh quan” (PARC) (1999-2004)