• Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm Lâm, Vụ Pháp chế
  • Liên minh Châu Âu
  • Chính phủ Hoàng gia Hà Lan